Missie van de vzw

 • Wij organiseren vormen van hulpverlening op maat van gezinnen met een meervoudige problematiek;
 • Wij beogen een begeleiding in het individuele- en gezinsfunctioneren, een zich kunnen handhaven in de samenleving,door een versterking en ondersteuning van eigen mogelijkheden;
 • Wij doen dit in een geëngageerde dialoog met gezin, leefomgeving en verwijzer;
 • Wij werken vraaggericht waardoor ons aanbod gedifferentieerd, flexibel en gericht is op actuele noden.

Visie op hulpverlening

 • Menselijkheid in de hulpverlening staat voorop.
  Mensen zijn niet volmaakt, en hebben het recht (en de plicht) zich goed te voelen in die onvolmaaktheid. Zij zijn immers onderweg. Evenzo zijn begeleiders niet volmaakt, en hebben ook zij het recht (en de plicht) hun onvolmaaktheid en de manier waarop zij ermee omgaan op een gepaste (lees professionele) manier te laten zien. Begeleiders staan in deze dus model voor een proces, een beweging, een groei, eerder dan voor een piekfijn afgewerkt product.
 • Emancipatorische hulpverlening is de weg.
  De ruimte die de cliënt krijgt en neemt, staat soms haaks op specialistische kennis en methoden. De verzoening tussen beide zal bewust gehanteerd worden om een evenwicht te bewaren tussen de doelstelling van én de cliënt én de hulpverlener en zijn organisatie én de verwijzende instantie.
 • Problematische opvoedingssituaties zijn een aanleiding om op weg te gaan.
  We begrijpen dat problemen bij kinderen en jongeren niet op zichzelf staan. Ze zijn ingebed in een veelheid van problemen die op een complexe manier op elkaar inwerken. Ze leven in een eigen context die deze ervaring deelt.
 • Kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners zijn gelijkwaardige partners.
  We hechten groot belang aan open communicatie met de cliënt en hebben aandacht voor het ritme van de cliënt, waardoor deze centraal staat en mee de stappen bepaalt die gezet worden naar verandering. We zijn ons bewust van het verschil in macht en invloed in de hulpverlening en proberen dit verschil zo klein mogelijk te maken vanuit de filosofie van samenwerken.

Samenwerking

De vzw vindt het erg belangrijk om deel te nemen aan alle vormen van maatschappelijk leven van zijn cliënten, van zijn personeel en van de vzw op zich. Daarom engageert de vzw zich in tal van samenwerkingsverbanden zowel op het vlak van de hulpverlening – samenwerken met collega hulpverleners in alle vormen van overleg – als op andere domeinen met een raakvlak naar de eigen doelgroep. De vzw engageerde zich ondermeer in het stedelijk welzijnsbeleid (huisvesting, gezinsbeleid, drugbeleid) en in het mede-ontwikkelen van nieuwe vormen in de regio (mobiel jongerenwerker, armoedebeleid vzw T' Hope, Time-Out MOMENT, Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning, Sociaal-artistiek project Roeselare).
  Jongeren aan een pc Onze kernwoorden: menselijkheid, authenciteit met resepect, collegialiteit, autonomie, enthousiasme, veiligheid Moeder en begeleidster